Informacje o czasopiśmie

REDAKTOR NACZELNA:
prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk (WNH UKSW)


ZASTĘPCA REDAKTORA:
dr Anna Wiśnicka (WNH UKSW)

CZŁONKOWIE REDAKCJI:
prof. Alessandro Amenta (Università di Roma Tor Vergata)
prof. ucz. dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda (WNH UKSW)
prof. ucz. dr hab. Piotr Weiser  (WNH UKSW)
dr Robert Birkholc (ILP UW)
dr Marina Ludwigs (Uniwersity of Stockholm)
dr Agnieszka Smaga  (WNH UKSW)
dr Izabela Tomczyk-Jarzyna  (WNH UKSW)

SEKRETARZ REDAKCJI:
dr Dorota Dąbrowska, WNH UKSW

ASYSTENT SEKRETARZA REDAKCJI:
dr Katarzyna Gołos-Dąbrowska, WNH UKSW

RADA NAUKOWA CZASOPISMA:
prof. dr hab. Adam Dziadek (UŚ)
prof. ucz. Katarzyna Flader-Rzeszowska (UKSW)
prof. ucz. dr hab. Rafał Koschany (UAM)
prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa (IBL PAN)
prof. ucz. dr hab. Piotr Majewski (UKSW)
ks. prof. ucz. dr hab. Antoni Nadbrzeżny (KUL)
prof. dr hab. Aleksander Nawarecki (UŚ)
prof. dr hab. Ryszard Nycz (UJ)
prof. dr hab. Jacek Ostaszewski (UJ)
prof. dr hab. Ewa Szczęsna (UW)
prof. Raya Kuncheva (Instytut Literatury, Bułgarska Akademia Nauk)
prof. dr Luca Lecis (Università degli Studi di Cagliari, Italy)
dr Lina Preišegalavičienė (Vytautas Magnus University, Lithuania)
prof. Ewa H. Mazierska (School of Journalism and Media, University of Central Lancashire, Preston)
prof. dr Bernd-Juergen Warneken (Empirische Kulturwissenschaften, Ludwig-Uhland-Institut, Tübingen, Germany)

 

Czasopismo „Załącznik Kulturoznawczy” jest internetowym rocznikiem naukowym wydawanym w Instytucie Nauk o Kulturze i Religii na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publikuje artykuły o profilu kulturoznawczym i podobnym (socjologia, antropologia kulturowa, etnografia, medioznawstwo, literaturoznawstwo, filmoznawstwo itd.). W czasopiśmie zamieszczane są różnojęzyczne artykuły naukowe samodzielnych i młodszych pracowników naukowych. Każdy numer posiada jeden lub dwa działy tematyczne, za których zawartość merytoryczną odpowiada specjalnie powołany redaktor, będący ekspertem w danej dziedzinie. Umożliwia to skondensowaną prezentację najnowszych prac i jest ważnym elementem integracji środowiska naukowego.Redakcja współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce, a w skład Rady Naukowej czasopisma, podobnie jak do grona recenzentów, wchodzą także uczeni z zagranicy.

Redakcja nie pobiera opłat od Autorów.

Czasopismo wydawane jest w otwartym dostępie: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)

"Załącznik Kulturoznawczy" znajduje się w wykazie czasopism naukowych oraz recenzowanych materiałów konferencyjnych MEiN z liczbą 40 punktów.

DEKLARACJA O WERSJI PIERWOTNEJ: wersją pierwotną "Załącznika Kulturoznawczego" jest wersja elektroniczna (on-line).

ISSN: 2392-2338

INDEKSACJA: BazHum, CEJSH, ERIH PLUS, Index Copernicus (strona czasopisma w bazie po kliknięciu logo)

       Logotyp

 

 

Polski
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach