Etyka publikacyjna i procedura recenzowania

Zasady etyki publikacyjnej obowiązujące w czasopiśmie „Załącznik Kulturoznawczy”

I. Zasady ogólne

 1. Prezentowane zasady etyki publikacyjnej dotyczą Autorów, Recenzentów, Rady naukowej, procesu wydawniczego oraz Redakcji czasopisma „Załącznik Kulturoznawczy” wydawanego w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 2. Szczegółowe zasady etyczne zostały opracowane na podstawie standardów sporządzonych przez Komitet ds. Etyki Publikacyjnej (COPE). 

II. Zasady dotyczące Redakcji

 1. Redakcja zobowiązana jest dołożyć wszelkich starań na rzecz utrzymania standardów naukowych i etycznych w zakresie funkcjonowania czasopisma.
 2. Redakcja zapewnia przyjęcie i weryfikację naukową artykułu bez względu na płeć, rasę, obywatelstwo, religię autorów.
 3. Do oceny każdej publikacji Redakcja powołuje co najmniej dwóch niezależnych Recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez Autora publikacji. Przy wyborze tym kieruje się zgodnością zakresu tematycznego artykułu oraz obszaru zainteresowań badawczych Recenzentów.
 4. W przypadku publikacji w języku obcym co najmniej jeden z Recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej mającej siedzibę w innym państwie niż siedziba jednostki naukowej afiliowanej przez Autor publikacji.
 5. Redakcja odpowiada za przestrzeganie zasad procedury recenzyjnej oraz wszelkich innych norm, które gwarantują właściwą jakość merytoryczną publikacji. Redakcja  odpowiada za selekcję tekstów oraz wszelkie działania, które zmierzają do udoskonalania publikacji przez autorów.
 6. Redakcja zastrzega sobie prawo do ingerencji w tekst w zakresie dostosowania go do wymogów formalnych i konwencji obowiązujących w czasopiśmie, a także wyeliminowania uchybień z zakresu norm językowych. Jednocześnie Redakcja ma obowiązek poinformowania Autorów o wszelkich zmianach wprowadzonych w ich tekstach.
 7. Redakcja stosuje zasadę poufności, czego wyrazem jest m.in. nieujawnianie osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac.
 8. Redakcja podejmuje należne kroki na rzecz przeciwdziałania uchybieniom w zakresie etyki publikacyjnej i wyeliminowania przypadków plagiatu, ghostwritingu oraz guest autorship.
 9. Redakcja zastrzega sobie prawo do zbierania i przechowywania wszelkich informacji o wykrytych przypadkach plagiatu, ghostwriting i guest authorship oraz ich przekazywania odpowiednim podmiotom (instytucjom zatrudniającym autorów, towarzystwom naukowym, redakcjom publikacji naukowych).
 10. W przypadku podjęcia decyzji o niepublikowaniu przesłanego materiału Redakcja nie może go w żaden sposób wykorzystać w późniejszym terminie bez pisemnej zgody Autora.

  III. Zasady dotyczące Autorów
 11. Zgłaszane przez Autorów publikacje powinny być oryginalne i nie naruszać praw autorskich innych osób. Autor ma obowiązek wskazania wykorzystanych prac innych autorów poprzez poprawne przytoczenie i zaznaczenie cytatów oraz sporządzanie przypisów i bibliografii. Obowiązkiem Autora jest także zadbanie o otrzymanie praw do publikowania ilustracji, wykresów i tabel wykorzystanych w artykule.
 12. Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty wcześniej niepublikowane oraz nieprzedłożone do wydania w innym czasopiśmie.
 13. Redakcja zobowiązuje Autorów publikacji do ujawnienia wkładu poszczególnych osób – w przypadkach gdy takowy istnieje – w powstanie nadesłanego tekstu (z podaniem afiliacji i kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, itp. wykorzystywanych przy przygotowywaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający publikację. Brak informacji o wkładzie innych autorów uznawany jest domyślnie za deklarację, iż artykuł powstał bez takowego wkładu.
 14. W przypadku artykułów posiadających współautorów, Autor utrzymujący kontakt z redakcją określa wkład procentowy pozostałych osób w powstanie tekstu.
 15. Autor zobowiązany jest  do podania wszelkich źródeł finansowania badań będących podstawą treści artykułu lub udziału instytucji naukowo-badawczych, a także do wymienienia publikacji, osób lub ustaleń prawnych, które wpłynęły na charakter i wyniki prac.
 16. Autor zobowiązany jest przestrzegać wymogów formalnych i technicznych obowiązujących w czasopiśmie.
 17. Autor ma prawo do uzyskiwania informacji na temat przebiegu procesu recenzyjnego i orientacyjnej daty publikacji artykułu.
 18. Autorzy po otrzymaniu recenzji zobowiązani są do wprowadzenia sugerowanych zmian i poprawek, w przeciwnym razie redakcja może odrzucić tekst.
 19. W przypadku wykrycia istotnych błędów w już opublikowanym artykule, autor zobowiązany jest do nadesłania stosownego sprostowania.

IV. Zasady dotyczące Recenzentów

 1. Recenzenci dokonują oceny publikacji przy zachowaniu standardów rzetelności i obiektywności.
 2. Recenzenci, formułując zarzuty wobec ocenianego tekstu, zobowiązani są je uzasadnić.
 3. Recenzje w czasopiśmie „Załącznik Kulturoznawczy” mają charakter anonimowy i realizowane są przy zachowaniu zasady double-blind review.
 4. Recenzenci nie mogą oceniać prac, w przypadku których występuje konflikt interesów wynikający z konkurencji, współpracy lub innych związków z autorami, firmami lub instytucjami związanymi z artykułem.
 5. Każdy artykuł zakwalifikowany przez redakcję do etapu recenzyjnego otrzymuje dwie niezależne recenzje. Redakcja dba o to, by dobierać Recenzentów zgodnie z ich kompetencjami w zakresie tematyki opiniowanego artykułu.
 6. Recenzję sporządza się na zestandaryzowanym formularzu umieszczonym na stronie internetowej czasopisma i przesyła w wersji elektronicznej (podpisany skan formularza recenzyjnego wraz wersją edytowalną) na adres redakcji. Formularz recenzencki zawiera trzy możliwe konkluzje: pozytywną (przyjęcie do druku), pozytywną warunkową (przyjęcie do druku po wprowadzeniu zasugerowanych poprawek) oraz negatywną (nieprzyjęcie do druku).
 7. W przypadku dwóch niezgodnych konkluzji (jednej pozytywnej lub pozytywnej warunkowej i jednej negatywnej) Redakcja może podjąć decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu tekstu do druku, którą to decyzje zobowiązana jest pisemnie uzasadnić, ewentualnie o powołaniu trzeciego superrecenzenta, któremu udostępni tekst artykułu oraz wcześniejszych recenzji.

V. Zasady dotyczące Rady Naukowej

 1. Rada Naukowa czasopisma jest organem doradczym redakcji.
 2. Rada Naukowa współuczestniczy w ocenie działalności i rozwoju czasopisma.

VI. Zasady dotyczące procesu wydawniczego

 1. Wersja elektroniczna czasopisma jest jego wersją pierwotną.
 2. Dostęp do pełnej zawartości czasopisma jest otwarty.
 3. Materiały opublikowane w „Załączniku Kulturoznawczym” wydawane są na zasadzie licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL). Wysyłając artykuł do pisma, Autor domyślnie wyraża zgodę na publikację tekstu zgodnie z zasadami tej licencji.
 4. Treści cytowane z „Załącznika Kulturoznawczego” powinny być opatrzone dokładną informacją o źródle ich pochodzenia.

Formularz recenzji do pobrania pod tym linkiem.

 

Polski
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach