O CZASOPIŚMIE

Czasopismo „Załącznik Kulturoznawczy” (zalacznik.uksw.edu.pl) jest rocznikiem naukowym wydawanym w Instytucie Nauk o Kulturze i Religii na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publikuje artykuły o szeroko pojętym profilu kulturoznawczym (socjologia, antropologia kulturowa, etnografia, medioznawstwo, literaturoznawstwo, filmoznawstwo itd.), umożliwiając interdyscyplinarną wymianę wyników badań naukowych oraz zapewniając platformę dialogu i polemiki kulturoznawczej. W czasopiśmie zamieszczane są różnojęzyczne teksty samodzielnych i młodszych pracowników naukowych, co stanowi podstawę inkluzywnego charakteru pisma, promującego polifonię spojrzeń badawczych (do tej pory ukazały się drukiem teksty w języku polskim, angielskim, włoskim oraz bułgarskim). Pismo publikuje artykuły naukowe o szerokim przekroju kulturoznawczym, co – poza wszystkim innym – wyróżnia je na tle periodyków o podobnym profilu naukowym. Wszystkie teksty poddawane są podwójnie ślepym recenzjom (double blind peer review process). Każdy numer posiada jeden lub dwa działy tematyczne, za których zawartość merytoryczną współodpowiadają specjalnie powołani redaktorzy, z różnych jednostek naukowych, będący ekspertami w danej dziedzinie. Umożliwia to skondensowaną prezentację najnowszych prac i jest ważnym elementem integracji środowiska naukowego.

Rocznik jest publikowany w otwartym dostępie na licencji CC BY-NC-ND 3.0 PL
Autorzy publikujący swoje teksty zachowują pełnię praw autorskich.
 
Rocznik jest wpisany na listę czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 40 punktami.
OŚWIADCZENIE O WERSJI PIERWOTNEJ: Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna (online).
ISSN: 2392-2338
 
Czasopismo publikuje teskty w języku polskim, angielskim, francuskim, włoskim i hiszpańskim.
 
Artykuły nadsyłane do redakcji „Załącznika Kulturoznawczego" powinny być pracami oryginalnymi, nie publikowanymi wcześniej i nie rozważanymi do publikacji gdzie indziej.
 
Redakcja nie pobiera od autorów żadnych opłat.
 
Redakcja może uwzględnić druk tłumaczenia artykułu opublikowanego wcześniej w innych językach, jeśli uzna, że publikacja w języku polskim jest zasadna.
 
Rocznik publikowany jest na licencji Creative Commons license (CC BY-NC-ND 3.0 PL).

ISSN: 2392-2338
ISSN: (druk): 2451-4233
 
Z pismem ściśle związana jest Seria Biblioteka „Załącznika Kulturoznawczego”, redagowana przez Brygidę Pawłowską-Jądrzyk. Seria prezentuje studia z zakresu nauk o kulturze i religii, ze szczególnym uwzględnieniem problemów i zjawisk pozostających w związku ze współczesnymi przemianami tekstualności oraz badań nad kulturą audiowizualną.  

INDEKSACJA: BazHum, CEJSH, ERIH PLUS, Index Copernicus (proszę kliknąć na logo)

       LogotypPlik:DOAJ logo-colour.svg – Wikipedia, wolna encyklopedia

 

 

Polski
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach