Procedury recenzowania

Procedura recenzyjna:

  1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
  2. W przypadku publikacji w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej mającej siedzibę w innym państwie niż państwo pochodzenia autora publikacji.
  3. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review process”); w przypadku innych rozwiązań recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
  4. Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji, dopuszczenia do publikacji po wskazanych zmianach lub jego odrzucenia.
  5. Kryteria kwalifikowania lub odrzucania publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym kolejnym numerze czasopisma.
  6.  Nazwiska recenzentów współpracujących z czasopismem będą ujawniane raz w roku.
  7. Redakcja wprowadziła zaporę ghostwritting i guest authorship.

Nasze procedury recenzowania i zasady etyczne spełniają wytyczne COPE.

Formularz recenzji do pobrania pod tym linkiem.

 

Polski
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach